Wat doet Leersteuncentrum Antwerpen met jouw gegevens?

In deze privacyverklaring van Leersteuncentrum Antwerpen vind je terug op welke manier wij je persoonsgegevens verwerken.

1. De verzameling van persoonsgegevens

Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen biedt leersteun aan scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. We vertrekken daarbij van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de leraren en het schoolteam. Het doel van de leersteun is de competenties van leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs te versterken.

Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen behoort tot AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ondernemingsnummer: 0824037071, verder AGSO) hecht heel veel belang aan de bescherming van jullie privacy. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen geeft je daarbij de volgende garanties:

 • Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt in het belang van de organisatie van leersteun.
 • De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. 
 • De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of voor profiling.
   

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en functionaris

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:
Directiecomité van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
T 0800 23 019
info@so.antwerpen.be

Functionaris voor gegevensbescherming:
Apogado cvba

Aanspreekpunt: Koert Van Espen
informatieveiligheid@so.antwerpen.be

3. Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen verwerkt

Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen verwerkt gegevens met betrekking op leerlingen die relevant zijn voor het bieden van leersteun:

 • het GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag;
 • gegevens over het onderwijstraject van de leerling;
 • gegevens over de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de leersteun die aan de leerling wordt aangeboden.

Verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens door stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen:
Wettelijke verplichting

Reglementaire grondslag voor het organiseren van leersteun:

 • art. 56 en 57 van het decreet over leersteun van 5 mei 2023

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
Om leersteun te organiseren deelt stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen persoonsgegevens met de volgende instanties:

 • ministerie van Onderwijs
 • verwerkers van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
 • (in geval van structurele of ad-hocsamenwerking) een ander leersteuncentrum dat mee instaat voor de organisatie van leersteun voor de leerling.

Bewaringstermijn
Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen bewaart persoonsgegevens van een leerling tot 5 schooljaren na het einde van het schooljaar waarin het laatst leersteun werd aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn worden deze gegevens vernietigd.

4. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Eenieder kan op uitdrukkelijk verzoek, kosteloos, een overzicht krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen. 

Eenieder kan op uitdrukkelijk verzoek, kosteloos, vragen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit.

Daarnaast kan eenieder verzoeken om wissing van de persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking. Ook heeft eenieder het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Elk verzoek om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens dient schriftelijk worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:
leersteuncentrum.antwerpen@stedelijkonderwijs.be.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen verwerkt binnen een termijn van 30 kalenderdagen je informatieverzoek.

5. Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen:

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ondernemingsnummer 0824037071)
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
T 0800 23 019
info@so.antwerpen.be

Ten slotte heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

6. Opstelling van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 5 september 2023.